Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s2
s6
s5

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wnioski w postępowaniu uzupełniającym można składać do 1 sierpnia 2022r. do godz. 15:00.

Wniosek w  wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną danej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 9 sierpnia 2022r. (wtorek) o godz. 12:00.

W terminie od 9 sierpnia 2022r. do 11 sierpnia 2022r. (czwartek) do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 9 sierpnia 2022r., wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym  do danej szkoły - 12 sierpnia  2022r. do godz. 12:00.

pdfWniosek_-_rekrutacja_uzupelniajaca.pdf