Zespół Szkół Samochodowych - logo
s3
s7
s2
s5

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp
Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Józefa Bema w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami z dnia  4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony: www.zssam-torun.org

Dane teleadresowe jednostki
Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b
tel: 56 654 32 20 lub 56 654 45 91
e-mail: szkola@zssam-torun.org
Data publikacji strony internetowej:  03.03.2015r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.03.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna/ niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem ustawy o dostępności,
  • strona nie posada menu narzędzi dostępności (kontrast, powiększenie tekstu, podpowiedzi, itp.),
  • administrator dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dane sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono: 22.02.2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik gospodarczy, e- mail: gosp@zssam-torun.org. Kontaktować się można także drogą telefoniczną dzwoniąc na podane wcześniej numery. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi za brak dostępności.

Skargi
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. Wniosek powinien zawierać dane osoby  zgłaszającej żądanie, wskazanie jakiego elementu dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępności, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. W przypadku odmowy  realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący może złożyć skargę  a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna
Szkoła jest w posiadaniu dwóch obiektów: budynku dydaktycznego z halą sportową i warsztatami szkolnymi oraz budynku stacji kontroli pojazdów.

Do budynku szkolnego prowadzi wejście główne od strony ulicy Grunwaldzkiej 25b z czterema  schodami bez podjazdu dla niepełnosprawnych. Wjazd dla osób niepełnosprawnych jest możliwy od strony wejścia do części warsztatowej szkoły (w takiej sytuacji należy poinformować pracownika szkoły). Na wyższe kondygnacje można wjechać windą (z informacją głosową), jednakże ze względu na różnice poziomów korytarzy na poszczególnych segmentach budynków (4 stopnie) niemożliwe jest dotarcie do wszystkich pomieszczeń,  dlatego konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Na terenie szkoły nie ma miejsc wyznaczonych do parkowania przez osoby niepełnosprawne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Szkoła w części warsztatowej posiada toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść  osoba z psem asystującym/przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku stacji kontroli pojazdów przy ulicy Grunwaldzkiej 31, prowadzi wejście od strony zachodniej. Budynek jest parterowy, posiada drzwi przesuwne wejściowe oraz toaletę dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo-słyszące.

Aplikacjemobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.