Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

„Aktywna tablica”

Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych pozyskało dofinansowanie w wysokości 14 000zł. Na zakup pomocy dydaktycznych ze środków otrzymanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Szkoła wyposażona w zakupione pomoce dydaktyczne, nie tylko będzie realizować nową podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach z wykorzystaniem TIK, ale również rozpocznie proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzeniu do praktycznego działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji Programu, co jest jednym z założeń  reformy sytemu oświaty.